احادیث رجعت yahdi121418.loxblog.com

ساخت وبلاگ
چکیده : بنام خداوند بخشاینده و مهربان لطفا به وبلاگ یهدی ۱۲۱۴۱۸ لوکس بلوگ وارد شوید در این وبلاگ سندهای رجعت... با عنوان : احادیث رجعت yahdi121418.loxblog.com بخوانید :

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

لطفا به وبلاگ یهدی ۱۲۱۴۱۸ لوکس بلوگ وارد شوید در این وبلاگ سندهای رجعت در یک وبلاگ وجود دارد وبا استفاده از آیات قرآن رجعت توضیح داده میشود

و بنده به ترتیب نزول این اسناد را در جایگاه خود در قرآن قرار میدهم

 

احادیثی که اشاره به بازگشت پس از مرگ به دنیا دارد

در ص 582 در نهج البلاغه در خطبه شماره 232 ترجمه زمانی ،امام علی (ع) ميفرمايند : چگونه از مرگی كه از شما غافل نيست ، شما از آن غافليد؟

 و از دنيا طمع مهلت داريد ، دنيا به شما مهلت نميدهد كاری كرده ايد كه خداوند شما را مواخذه كند ، اما خداوند بشما مهلت ميدهد

در صفحه 591 در خطبه 235 امام علی (ع) ميفرمايد ستايش مخصوص خدايی است كه لشكری كه بحق وجودش پيوست پيروز هستند و عظمتش بسيار، ستايش ميكنم خدايی را كه نعمتهای نر و ماده و جفت را بوجود آورد و نعمتهای بزرگ او، ستايش خدايی را كه حملش در رحم فراوان گردد و گناهان را  می بخشد و در مورد همه عدالت را در نظر ميگيرد و از آينده و گذشته (روح ) آگاه است با علم نا محدود خود موجودات را خلق نمود و با قدرت خود آنان را پرورش میدهد.

در ص 878 ميفرمايند از كسی كه از رحمت خداوند (در زنده شدن و بازگشت نعمت ) نا اميد است و ميتواند توبه كند و خدا را سپاس بگويد تعجب ميكنم .

در ص 898 ميفرمايد  از مغرور منكری كه ديروز نطفه بود و فردا مرداری گنديده ميشود ، تعجب ميكنم

 از كسی كه در كار خدا ترديد دارد و خلق كردن خدا (با آب) را می بيند تعجب ميكنم .

 از كسی كه می بيند كه ديگران ميميرند وباز مرگ را فراموش ميكند تعجب ميكنم .

از كسی كه می بيند چگونه مردم زنده ميشوند و به دنيا می آيند و منكر زنده شدن پس از مرگ میشود در تعجبم .

در ص 899 ميفرمايد از سرمای اول زمستان پرهيز كنيد و به استقبال سرمای آخر زمستان برويد (از مرگ در این جسم نترسید و به استقبال زندگی پس از مرگ در دنیا بروید )

 زيرا باد همان عملی را که در درختان انجام ميدهد در شما هم انجام ميدهد ( پس از مرگ زنده میشوید )  اول برگ را ميسوزاند و ميميراند وباز در اول بهار برگها را زنده ميكند  )

در ص 926 ميفرمايد : انسان در دنيا ، هدف انواع مختلف مرگها است هيچ كس به نعمتی نميرسد مگر اينكه نعمت ديگری را از دست ميدهد ( برای داشتن زندگی جديد بايد زندگی قبلی را از دست بدهد ) و از او دور ميگردد ، چيزی كه از دست ميدهد از عمرش روزی نميگذرد مگر اينكه روز ديگری را از دست دهد  فقط اعمالش باقی ميماند  ، در اين راه ما كارگران مرگ هستيم ، بدنهای ما هدف انواع مختلف مرگها است .با اين وضع ما برای دوام اعمالمان و برنامه ريزی برای آينده به غير از خداوند به كجا اميدوار باشم  درحالی كه در دنيا روز و شب هر چه را بالا بردند  خيلی زود برگرداندند (بازگشت به تولد و تکرار آن )  مردم نسبت به چيزی كه نميدانند دشمنند .

 در ص 933 ميفرمايند دنيا همانند شتر بد خویی است كه بچه خود را گاز ميگيرد و باز به او بر ميگردد و ناز ميدهد و وقتی كه بچه اش را از او ميگيرند بيتابی ميكند سپس اين آيه را قرائت فرمود ، ما اراده كرديم ، اعطا كنيم به آنانكه در زمين ناتوان شمرده شده اند  و آنان را پيشوا و رهبران و وارثان دنیا قرار دهيم (يعنی رسولان و شهيدان پيرو حق بودند و باطل بر آنها پيروز شد در همان جسم و وقتی رجعت میکنند ، پیشوا و رهبر و وارث نعمت و برتری میشوند(همه رسولان در تاريخ به رحم مادران فرستاده شدند و رجعت در گذشته هم اتفاق افتاده است و هر چه در امتهای گذشته پيش آمده ، مو به مو در زمان قائم ما هم خواهد بود (اما رضا (ع) بحار الاانوار ص 53)

در ص979امام علی (ع) ميفرمايند اخبار گذشتگان و سرنوشت آيندگان و دستور و چگونگی شهيدانی كه زنده اند در قرآن وجود دارد .صصصصصصصص

در ص 997 امام علی (ع) در تسليت به بازماندگان مرده ای  فرمودند مرگ از شما آغاز نكرده و با شما هم به پايان نميرسد آيا اين دوست شما كه مرد ، سفر نميكرد  پاسخ دادند چرا ميكرد ، امام  فرمود فرض كنيد به يكی از سفرهایش رفته است اگر باز پيش شما بازنگشت (رجعت با آب نطفه ) شما پيش او ميرويد .

 

 در همان صفحه كسی به امام علی (ع) عرض کرد اگر درب  خانه كسی را ببندند و او را در آن منزل رها كنند و ديگر نتواند بيرون بيايد روزيش از كجا به او ميرسد (که میگویید روزی هر کسی به او خواهد رسید ) فرمود روزی هر كس برايش محفوظ است و به او ميرسد  از همان راهی كه مرگش ميرسد (رجعت)

در ص 1026 فرمودند بيچاره فرزند آدم ، در دنيا مرگش مخفی ، مرضهايش پنهان ، عملش  محفوظ ولی خدا او را در زمين برتری  ميبخشد .(حتی بعد از مرگ )

در ص 1027  فرمودند : عقل كافی است كه راههای حق و باطل را به ما نشان دهد

 در تفسير برهان جلد يك ص 199 از بابویه بر اسنادش از جابر بن يزيد جوفی از امام باقر (ع) چنين آمده است ، از آن حضرت سوال شد اگر در راه خدا كشته شويم یا بميريم چه ميشود فرمود آمرزش خدا و رحمت او از آنچه در دنياست برتر است و اگر بميريد و يا كشته شويد روح شما بسمت خداوند باز میگرد  همانگونه كه از اول بود و خداوند بخشنده  و مهلت دهنده است  امام فرمود جابر آيا ميدانی راه خدا چيست؟ عرض کرد شما بفرمائيد؟

فرمود كشته شدن در راه خدا همان كشته شدن در راه ولايت علی (ع) و فرزندان اوست ، پس هر كس كشته شود ، در دنيا زنده خواهد شد و زندگی خواهد كرد تا آنکه بميرد( باز زنده خواهد شد) و هر کس بمیرد باز زنده خواهد شد  تا آنكه كشته شود (تکرار رجعت )

 بياد  آوريد نعمت خدا را برشما ، آنگاه كه در ميان شما رسولانی قرارداد و شما را پادشاهانی ساخت (اشاره به اهل ایمان در کل تاریخ برای رجعت ، درست است که رجعت در زمانی توضیح داده میشود و اتفاق می افتد که ظهور اتفاق افتاده باشد ولی دلیل نمیشود که فکر کنید قبل از زمانی که حق مشخص شود ، حق وجود نداشته باشد ، رجعت در کل تاریخ در بازگشتها وجود داشته است )

 در تفسير برهان جلد (1) ص 277سعد بن عبدالله از حسن بن علی بن ابی عثمان و ابراهيم بن اسحاق و محمد بن سليمان ديلمی از پدرش چنين نقل كرده كه گفت امام صادق (ع) درباره اين آيه چنین فرمود ، پادشاهی بهشت بعد از قيامت و پادشاهی دنيا در رجعت  

در كتاب الرجعه هم همينگونه نقل شده فرمود پادشاهی بهشت و پادشاهی زمین

 ما پديد آورنده جانشينی روی زمين هستيم ای داوود ما ترا جانشين در روی زمين قرار داديم (زنده شدن پس از مرگ در دنيا از كتاب مزامير یا زبور شروع شد وعقیده به تناسخ را از همان زمان به وجود آورد و در کل زمین گسترش یافت و ادیان نو ظهور در عقیده به زنده شدن پس از مرگ در دنیا با هم مشترک هستند )  و همانا ما به خاندان ابراهيم (ع) كتاب و حكمت داديم و بر آنان پادشاهی بزرگ بخشيديم و آنها را جانشين روی زمين قرار داديم (در رجعت )

همانا خداوند از اهل ايمان جانها و دارایی های آنها را خريداری  نموده است به بهای بهتر از آن ، آنان در راه خدا نبرد ميكنند و ميكشند و كشته ميشوند اين وعده بهایی بهتر وعده ای است راست كه در تورات و انجيل و قرآن بر عهده خداوند است چه كسی از خداوند بر عهده خود وفا دار تر است پس شادمان باشيد و اين است آن رستگاری بزرگ (سوره توبه آيه 111)

کیست خدا را وام دهد تا خداوند به چندین برابر به او بیفزاید (توجه کنید شهید جانش را به خداوند وام داده است و خداوند راستگو ترین هستند در عمل به وعده ها حال شما بگویید غیر از زنده شدن در دنیا ، چگونه به چندین برابر جانه از دست رفته بازگشت کند یا جان به چندین برابر افزوده شود

گمان نکنید آنها که در راه خداوند کشته شدند ، مرده اند ، آنها زنده هستند و نزد خداوند روزی میخورند (روح که نیازی به غذا ندارد) در سوره فاطر آیه (9) ، قبل از حشر و نشر مردگان ، اشاره به (بلد) شده است یعنی جسم زمین که پس از مرگ زنده میشود ( کالبد)

 یعنی جسم مردگان و شهیدان زنده است ، در سوره بلد آیه (1) قسم به این بلد یاد نکنم ، حال آنکه تو در این بلد (جسم) منزل داری (خانه ی روح ) قسم به پدر و فرزندان او (3) ( تولید مثل )

در تفسير قمی ص 434 امام باقر (ع) در مورد جابر فرمود خداوند جابر را رحمت كند  كه از دانش ما به حدی رسيده است كه تفسير آيه بدونه شک آن كسی كه قرآن را به تو فرض كرد تو را به قرارگاهی باز ميگرداند ، را مربوط به رجعت میداند ( قرارگاه رحم مربوط به رجعت است )

در صحيفه كامل سجاديه ترجمه جواد فاضل ص 35 امام سجاد(ع) ميفرمايد پروردگارا من قطره ی ناچيزی بيش نبودم كه در فشرده گی های استخوانهای صلب بودم و بعد بصورت مايه ای بی مقدار در تنگناهای رحم جای گرفتم و ميان پرده ها و حجابها پنهان ماندم ، تا شاهكار مرموز تو نقش وجود بگذارد (نازل شدن روح ) و بر پيشانی من خط سرنوشت بنويسد ، اين تو بودی كه مرا از حالی به حال ديگر باز ميگرداند و از نقص به كمالم ميكشاندی .

امام باقر (ع) در مورد آيه (بی ترديد ما فرستادگان و كسانی را كه ايمان آورده اند را ياری ميدهيم فرمود ، امام حسين (ع) كشته شد و رسولان و شهيدان  ياری نشدند پس رجعت برای یاری حق است

 و در پی خود كلمه ای ماندگار ساخت ، باشد كه آنان باز گردند

(سايت تبيان)

انديشه رجعت باوری بعد از حضرت داوود (ع) بود که در مسيحيت از جايگاه خاص و بالايی برخوردار است

 همانند شيعيان عقيده به رجعت يكی از ويژه گی های خاص دين مسيحيت است هنوز هم مسيحيان بر آنند كه عيسی (ع) برای تشكيل يک حكومت جهانی در ميان امتها داوری خواهد كرد ،عقيده به رجعت در تمام اديان وجود دارد و هر دينی رسول خود را منجی عالم ميداند ( حتی مسلمانانی که از خلفای سه گانه حرمی دنیا پرست هستند برآنند که از نسل علی (ع) در آخر زمان منجی به دنیا میآید ،عقیده به رجعت همان عقیده به تناسخ است ولی رجعت حق را تکذیب نمیکند و سند دارد  (به همین دلیل دوازده امام در مورد تناسخ توضیح ندادند فقط تناسخ را رد کردند و رجعت را سفارش کردند ) (تبيان ).

در رويای يوحنا ، شهيدانی كه در راه خدا جان خود را از دست داده اند فرياد سر داده  و محاكمه و انتقام كسانی كه مسبب مرگ آنها بوده اند  را به دست خودشان از خداوند خواهش ميكردند

پژوهشكده باقرالعلوم ، پژوهش کام ):  امام رضا (ع) فرمودند ، كسی كه به رجعت اعتقاد نداشته باشد ازشيعيان ما نيست

توجه کنید اعتقاد و ایمان داشتن به قبول یک کلمه مثل رجعت نیست بلکه باید معنی درست آن را بدانیم و قسمتی از علم ما باشد     

يكي از اعتقادات شيعه ، اين است كه هميشه حجت  خدا  در زمين حضور دارد ولی چگونگی حضور فرستاده خدا در کل تاریخ را درک نمیکنند و بر آنند که امام زمان به صورت متفاوتی با دیگر رسولان در دنیا زنده است بصورتی که حتی پیر نمیشود و در زمان قبل از ظهور حضرت محمد (ص) یا رسولان قبلی و بعدی ، قبل از اینکه رسول به دنیا بیآید ، حجت خدا بوده دلیل نمیشود بگوییم رسولان قبل از ظهور در همان جسم زنده بودند ، چیزی که مشخص است آنکه زنده بودند ولی نه فقط در همان جسم ، رسول را جز رسول غسل نمیدهد

 

تبیان نت ،امام صادق (ع) ميفرمايد : روزهای خدا سه تاست  و رجعت يكی از آنهاست ( خلقت ، رجعت ، روز قیامت  )( که این روزها مربوط به امتحان مخلوقات میشود)

 علامه طباطبائی در مورد سوره بقره آيه 210 در تفصيل احاديث ميگويد گر چه رجعت بر حسب آحاد مختلف و متواتر است ، در رجعت شکی نیست ولی علم آن را به اهلش وا ميگذاريم

 (پژوهشكده باقر العلوم سيد حسن نور الهی )

امام رضا (ع) يكی از عقايد مهم و موثر در ايمان را اعتقاد به رجعت ميدانند و آن را در راستای اعتقاد به توحيد و نبوت و امامت و معراج و سوال قبر قرار ميدهند .

در همان سايت حكايتی از مومن الطارق از اصحاب حقيقی امام صادق (ع) نقل شده است  كه يكی از مخالفين رجعت ابو حنيفه رئيس فرقه حنفی به طارق گفت آيا به رجعت اعتقاد داری گفت بله ابو حنيفه به وی گفت ، پانصد دينار به من وام بده و در بازگشت به جسم پس از مرگ برای رجعت آن را به تو پس ميدهم ، طارق گفت پس بايد ضامنی بياوری تا ضمانت كند تو در جسم بعدی حتما در جسم بشر بدنيا بیآیی و به صورت بوزينه بازگشت نکنی ( در این روایت شیرین  اشاره وجود دارد یکی آنکه بازگشت به دنیا برای رجعت را همانند تناسخ میدانستند در حالی که به قیامت هم اصحاب امام صادق (ع) ایمان داشتند

 

مشرق نیوز آی آر : هنگامي كه فرمان عذاب برانها واقع شود جنبنده اي زمين براي انها زنده ميكنيم  كه مردم با ايات ما يقين ندارند و روزي كه ما از هر امتي گروهي را از كساني كه ايات ما را تكذيب ميكنند را زنده ميكنيم انها نگه داشته ميشوند و اهل ايمان و باطل به هم ملحق ميشوند

وی کی پرسش دات آی آر :  روایتی از محمد بن مسلم که گفته به امام صادق (ع) عرض کردم ، مردگان را خواهیم دید ؟

فرمود بله ، عرض کردم وقتی نزدشان برویم ما را میشناسند ؟

فرمود آری ، به خداوند قسم آنها هم شما را میشناسند و به شما چشمانشان روشن میشود و به شما انس میگیرند و غیره ( اشاره دارد به تولد کودک )

علمای بزرگ هم به تبع این آیات و احادیت و روایات که مربوط به رجعت میشود به زندگی برزخی اشاره کرده اند ، و گمان کردند که این زنده شدنها در برزخ اتفاق می افتد ، در حالی که روح همیشه زنده است و با وارد شدن در جسم زنده میشود و مرگ مربوط به جسم است و همانطور که معنی رجعت یا یرجعون یا ارجعون یعنی بازگشت به دنیا پس از مرگ را نفهمیدند ، معنی برزخ را هم نفهمیدند و معنی برزخ به عربی به معنی مابین است یعنی اگر دو اتاق را در نظر بگیریم که دیواری مابین آنها باشد آن دیوار برزخ است و در اصل برزخ یعنی فاصله مابین مرگ جسمهای روح و فشار قبر یعنی حساب رسی اعمال ،

و رجعت یعنی بازگشت روح به جسم های دیگر در  دنیا تا قبل از قیامت   

و برزخ و رجعت روح یعنی (انا للله و انا الیه راجعون ) (الی یوم یبعثون )

سوره البقره آیه (154) آنکسی که در راه خداوند کشته شده مرده نپندارید بلکه او همیشه زنده است ولیکن همه شما این حقیقت را فهم نمیکنید (اشاره مستقیم به زنده بودن در جسم و دنیا )

سوره آل عمران آیه (169) نپندارید که شهیدان راه خداوند به قتل رسیده اند بلکه احیاء میشوند و زنده هستند و در نزد خداوند ( هم در دنیا ) غذا و طعام خواهند خورد (روح نیازی به غذا ندارد و اشاره به زنده شدن جسم در رجعت است )

سوره توبه آیه (20 ) آنان که از وطن هجرت کردند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد میکنند آنان را در نزد خداوند مقام بلندی است و آنان از رستگاران دنیا و آخرت هستند ( اشاره به دو عالم یعنی رستگار هم در دنیا و هم در آخرت ، حتی اگر شهید شوند و مال و جانشان را از دست بدهند )

سوره دخان آیه (56) و بهشتیان جز آن مرگ اول ( مرگ در دنیا) دیگر هیچ طعم مرگ را نمی چشند و خداوند آنها را از عذاب مرگهای مکرر محفوظ خواهد داشت

سوره ابراهیم آیه (17) و از وراء هر ستمگری آتش عذاب خواهد بود و آبی که پیوسته مینوشند از آب پلید چرکین است (16) و از هر جانب مرگ بر آنها رو آور شود ولی نمیمیرند تا دائم در وراء گذشته و آینده عذاب بکشند ( که هر بار پوستشان بسوزد باز پوست جدیدی بر بدنشان بروید )

کافران در رد زنده شدن پس از مرگ ، همیشه میگویند اگر است میگویید پیشینیان ما را بیآورید و اشاره به فهم کافران در مورد بازگشت به زندگی دنیا بوده است ،  و وقتی حقیقت بر آنها آشکار میشود بعد از مرگ جسم ، از پروردگار میخواهند برای آنها راه خروجی قرار دهد ،پس وقتی آیات چرخه مرگ و زندگی را در کنار هم قرار میدهیم به (سبیل ) اشاره دارد یعنی مجموع چرخه تکرار مردنها و زنده شدنها و منظور از (خروج من سبیل ) یعنی خارج شدن از چرخه مرگها و زنده شدن که کافران خارج شدن از این عذاب را از خداوند در خواست میکنند یعنی کافران پس از مرگ باز زنده و مرده میشوند و این عذاب (سبیل ) یعنی عذاب زنده شدن پس از مرگ که حتی در جهنم هم این عذاب همیشه ادامه دارد

سوره فاطر آیه (36) بهشتیان هیج عذابی ندارند و آنان که کافر میشوند عذاب آنها (سبیل ) دوزخ است که نه به پایان رسد تا بمیرند و نه تخفیف یابد تا آسوده شوند

جواب بدی جز بدی نیست چه در دنیا و چه در آخرت

سوره الصافات آیه (58) آیا دیگر ما را مرگی نخواهد بود جز همان مرگ اول (در دنیا) (بهشتیان بعد از مرگ دنیا دیگر مرگی ندارند ولی جهنمیان به تکرار تا همیشه در عذاب مرگ هستند)(و اشاره به مرگ اول یعنی مرگ در دنیا ، چون شهیدان پس از مرگ در دنیا زنده میشوند و باز رجعت میکنند و مرگ اول همان مرگ دنیا است نه اینکه فقط در یک جسم مرده شوند و دیگر نمیرند ، در رجعت شهیدان و رسولان همه زنده میشوند و اگر فقط یک بار در جسم بمیرند ، بعد از آنکه در رجعت جسمشان زنده میشود ، دیگر نباید بمیرند ولی جسم فانی است و میمیرد و منظور از مرگ اول اشاره به مرگ در دنیا و رجعت است و بعد از آن در بهشت دیگر مرگی نخواهد بود

و خداوند با مرگ و شهادت در دنیا اشرف مخلوقات را امتحان میکنند و شهیدان پس از مرگ زنده میشوند و مرگ اول منظور یکبار در دنیا مردن نیست

سوره الملک آیه (2) خداوند کسی است که مرگ و زنده شدن را آفرید تا شما بندگان را آزمایش کند که کدام نیکوکار تر است و اخلاص عمل بیشتری دارد و خداوند بسیار بخشنده و مهربان است آن خدایی که هفت آسمان را به نظم آفرید

و اشاره به فقط یکبار زنده شدن همانند ، دیگر اجازه ندادن به بازگشت به دنیا پس از مرگ در قرآن است که برای انحراف کسانی قرار گرفته است که فقط به سطح قران توجه میکنند و در قران در دو حالت اجازه بازگشت به دنیا داده نشده است که در یک حالت منکرانی که عذاب هلاک برای آنها فرستاده شده باشد و در حالت دیگر اینکه قیامت بر پا شده باشد و منکران اجازه بازگشت بخواهند خداوند اجازه بازگشت نمیدهند ولی در غیر این حالات خداوند با مرگ و زندگی خلق را امتحان میکند

سوره فاطر آیه (37) آنانکه کافر شدند عذابشان نه به پایان رسد که بمیرند و نه تخفیف یابد تا که در جهنم آسوده شوند (36)

و آن کفار در آتش جهنم فریاد کنند (وقتی که قیامت شده باشد دیگر بازگشت به دنیا امکان ندارد ) که پروردگارا ما را از این عذاب بیرون آور ( عذاب یعنی مرگ در جهنم ) تا بر خلاف گذشته به اعمال نیک بپردازیم ، به آنها خطاب شود آیا به شما عمری ( قبل از جهنم در دنیا ) مهلت ندادیم و رسولان بر شما نفرستادیم ، پس امروز عذاب جهنم را بچشید (اشاره به اجازه ندادن به بازگشت به دنیا برای جبران وقتی که وارد جهنم شده باشند ) که ستمکاران را نجات دهنده ای نخواهد بود (37) اوست خداوندی که در زمین شما را جانشین قرار داد ( منظور از رجعت همان بازگشت و جانشینی در دنیا است ) (39)

سوره انبیاء آیه (95) و اهل دیاری را که هلاک گردانیم دیگر زندگانی بر آنها حرام  هرگزبه دنیا رجعت خواهند کرد (لا یرجعون ) تا روز قیامت زنده شوند

یعنی کسانی که هلاک نشدند قبل از قیامت رجعت میکنند

و در مورد شبهات توجه کنید ، خدایا ما را دو بار بمیراندی و  دوبار زنده کردی در گذشته به دلیل تفسیر محدود این آیه اینگونه تفسیر شد

زنده شدن اول در دنیا است و زنده شدن دوم در برزخ و فشار قبر و زنده شدن برای قیامت مشکلی در فهم ایجاد کرد که آیه مجهول بود

و در مورد دوبار میراندی 

مرگ اول در زمان دنیا و مرگ دوم در جهنم بعد از قیامت که تنها برای جهنمیان است

ولی در این حالت سه مرگ و زنده شدن پدید آمده است و زنده شدن و مرگ در زمان رجعت نادیده گرفته شده است و زنده شدن رسولان و شهیدان و رجعت مکرر امام علی (ع) نادیده گرفته میشود اگر دوبار مرده شدن و دو بار زنده شدن را محدود تفسیر کنیم البته در تفسیر باید آیات قبل و بعد و سوره های قبل و بعد و علم حق گذشته را در نظر گرفت و با در نظر گرفتن این اسناد متوجه میشویم که این دو بار زنده شدن و مردن مربوط به منکرین در برزخ است

 مرگ دوم اشاره دارد به غیر از مرگ اول بهشتیان را دیگر مرگی نخواهد بود پس مرگ دوم برای منکران است هر کسی را از برزخ عبور دهند یا وارد کنند

سوره مومن آیه (11) و آنان که به خداوند کافر شدند به آنها خطاب شود خشم خداوند بسیار از ستمی که به خود میکنند سختر است چرا که شما را به ایمان دعوت کردند ولی شما کافر شدید (10)

در آن حال کافران گویند خداوندا شما ما را دو بار بمیراندی و دو بار زنده کردی تا ما به گناهان خود اعتراف کردیم آیا اینک ما را راهی هست که از این عذاب خارج شویم (11)

این عذاب برای آن است که وقتی خداوند را به یکتایی یاد میکردند به او کافر میشدید (12)

آن خالقی که به شما آیات خود را پدیدار ساخت و از آسمان برای شما روزی نازل فرمود (نازل شدن آب و نازل شدن روح برای جنین که با آب خلق میشود )

متذکر این نعمت نشوند مگر کسانی که همیشه روبه درگاه خداوند رجوع کنند (13)

خداوند دارای قدرتهای رفیع و صاحب عرش عظیم است و قدرت کامل در خلقت دارد ، روح را به امر خود بر هر کس از بندگان خود بخواهد میفرستد تا خلق را از روز قیامت بترساند و بیآزماید (15)

و خداوند حساب خلق را در یک لحظه مشخص میکند (17) چون قبل از قیامت در برزخ حساب رسی اعمال انجام میشود

و هر کس را خداوند گمراه کند دیگر برای او یهدی و هدایت کننده ای نخواهد بود (33)

پس دو بار میراندی و دو بار زنده کردی مربوط به فقط یکبار زنده شدن در دنیا نیست و خداوند ستمگرانی که در شک و شبهه هستند گمراه میگرداند (34)

آنان که در آیات خداوند بدون هیچ سند و برهان به جنگ و مخالفت میپردازند این کار سخت خداوند واهل ایمان را به خشم می آورد (35)

ما البته رسولان خود و اهل ایمان را هم در زندگانی دنیا پیروز و به نعمت کامل میرسانیم (در رجعت با آب نطفه ) و هم در قیامت زمانی که شاهدان برخیزند به مقامات بهشتی پاداش میدهیم (51)

   آنان که در آیات خداوند بدون هیچ سند و برهان راه انکا و مخالفت پیموندند جز تکبر و حسادت چیزی در دل ندارند (56)

البته گردش و تکرار خلقت زمین و آسمان بسیار از خلقت و تولد این مردم (با آب نطفه ) بزرگتر است ولیکن اکثر این مردم این حقیقت را نمیفهمند (57)

البته ساعت زنده شدن پس از مرگ برای قیامت بدون هیچ شک می آید ولیکن بیشتر مردم زنده دشدن برای قیامت در عمل ایمان نمی آورند و پرهیزکار نمیشوند (59)

خداوند است آنکه شب را برای آسایش و همبستری جفت قرار داد و روز روشن را باز میگرداند برای زنده شدن که خداوند در حق مردم بسیار مهربان و بخشنده است ولیکن اکثر مردم این اشارهها را نمیفهمند و شکر نعمت را بجا نمی آورند (61)

همانا خداوند خلق کننده شما و خالق همه موجودات عالم است (62)

آنانکه آیات الهی را در گذشته انکار کردند همینگونه مثله شما زنده شدن پس از مرگ را انکار کردند (63) بدون علم و سند

خداوند است آن کسی که زمین را آرامگاه شما قرار داد و آسمان را (خلقت با آب) خلق کرد و شما را به زیباترین صورتها متولد کرد (64)

او خداوند زنده همیشگی است (65)

اوست خداوندی که شما را از خاک بیآفرید و سپس از قطره آب نطفه جهنده و آنگاه از خون بسته علقه از رحم مادران نوزادی بیرون آورد تا آنکه به سن رشد و کمال میرسد و باز به پیری و مرگ اعضاء میرسد و برخی از شما قبل از پیری وفات میکنید البته همه به مرگ مشخص میرسید برای رسیدن به ایمان مگر در قدرت آیات خداوند تفکر کنید (67)( اشاره به زنده کردن با آب نطفه پس از مرگ )

اوست خداوندی که زنده میکند و میمیراند و چون به زنده کردن چیزی حکم قادرش به حکمت کامل تعلق گیرد به محض آنکه گوید موجود باش بیدرنگ زنده میشود (مانند فرستادن روح به نوزاد در حدود چهار ماهگی )(68)(یرجعون )

و شما را به توجه به سوره انعام دعوت میکنم و در آن سوره منظور از (قل) فقط حضرت محمد (ص) نیست بلکه به کسی که رجعت را توضیح میدهد هم اشاره دارد و در آیه 36 اشاره به رجعت شده است )

آنانکه کتاب ما و نشانه هایی که رسولان را بر ای ابلاغ زنده شدن فرستادیم تکذیب کردند به زودی به آنها عذاب نازل میکنیم (70)

هیچ رسولی جز به امر خداوند نشاید که معجزه یا نشانه ای از آیات برای مردم بیآورد  (نشانه ظهور برای کسانی که ایمان به حق دارند )

و چون فرمان خداوند فرا رسد آن روز به عدالت حکم کند (78)

خداوند است آن کسی که برای (انعام) شما چهار پایان را خلق کرد که هم بر جسم آنها سوار شوید و هم از آنها روزی بخورید (79)

که از آنها استفاده کنید چه در آب و در خاک از آنها بهره ببرید )(اشاره به خلقت انسان با آب و خاک )(80)    

خداوند اشارههای خود را در دنیا برای شما مشخص کرد پس کدامیک از نشانه های قدرت خداوند را در مورد زنده شدن میتوانید انکار کنید (81)

پروردگارا تو مارا در بهشت همیشگی که وعده فرمودی با پدران صالح و همجفتها و فرزندانمان داخل گردان که شما خداوند با حکمت و اقتدار هستید (8)

(اشاره به پدر ، جفت ، فرزند  و اشاره به چگونگی زنده شدن برای رجعت است )

      

 

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 27 شهريور 1397 ساعت: 23:31